Danh mục đề tài năm 2017
24/02/2017 | 3715 lượt xem

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2017

 

TT

Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết

Năm thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

hợp đồng

Số đăng ký

1

Tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân trồng chè ở tỈnh Tháí Nguyên

2017-2018

PGS.TS. Trần Chí Thiện

105

 

2

Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay

2017-2018

TS. Nguyễn Quang Hợp

105

 

Thuyết minh đề tài PGS.TS. Trần Chí Thiện

Thuyết minh đề tài TS. Nguyễn Quang Hợp

Nguồn: Viện NCKT xanh
Viện NCKT xanh

Video