Danh mục đề tài năm 2015
21/02/2017 | 3497 lượt xem

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2015

 

TT

Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết

Năm thực hiện

Tên đối tác

Kinh phí

hợp đồng

Số đăng ký

1

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu  nông sản của Việt Nam

2015

Đại học Thái Nguyên

35

ĐH2014-TN06-03

2

Các giải pháp phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2015

Đại học Thái Nguyên

55

ĐH 2013-TN08-01

3

Nông nghiệp định hướng phát triển ngành theo mục tiêu tăng trưởng xanh: triển vọng và gợi ý chính sách tỉnh Thái Nguyên

2015

Sở KHCN Tỉnh Thái Nguyên

220

 

4

The Miracle of Korea’s Steel Industry: Its Development and Competitiveness and the role of Park Tae-Joon

2015

Tương đương cấp ngành (Quỹ POSCO TJ Park, Hàn Quốc)

 

 

5

Các giải pháp phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2015

Đại học Thái Nguyên

 

 

6

Các nhân tố ảnh hưởn đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam

2015

Đại học Thái Nguyên

 

 

7

Xây dựng và phát triển thương hiệu (nhãn hiệu tập thể) Trâu Chiêm Hóa, tỉnh TQ

2015

Sở KHCN Tuyên Quang

 

 

8

Phân tích, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Yên Bái

2015

Sở KHCN Yên Bái

 

 

9

A study on intra-household  gender relations of ethnic minorities in Northern Vietnam

2015

Tương đương cấp Bộ (KIEP, Hàn Quốc)

 

 

 

Nguồn: Viện NCKT xanh
Viện NCKT xanh

Video