Danh mục đề tài năm 2014
21/02/2017 | 3416 lượt xem

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2014

 

TT

Tên hợp đồng/nhiệm vụ KH&CN ký kết

Năm thực hiện

Tên đối tác

Kinh phí

hợp đồng

Số đăng ký

1

Cầu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc VN

2014-2016

Đại học Thái Nguyên

50

ĐH2014-TN06-02

2

Nghiên cứu đề xuất các mô hình sản xuât kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2013-2014

Sở KHCN Tỉnh Thái Nguyên

243

KN-01/III-2012

3

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ CNH-HĐH ở tỉnh Bắc Kạn

2014

Sở KHCN Tỉnh Bắc Kan

 

 

4

Quản lý chăn sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

2014

 

 

 

5

Những vẫn đề mới trong quan hệ giữa dân tộc thiểu số với Doanh nghiệp

2014

 

 

 

 

Nguồn: Viện NCKT xanh

Video