Danh mục bài báo năm 2016
24/02/2017 | 3510 lượt xem

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2016

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hợp tác quốc tế  trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2016

Tạp chí Kinh tế và Chính trị thể giới. Viện Hàn lâm KHXH, số 3/2016

2

Liên kết “bốn nhà” trong xây dựng nông thôn mới. Trong “Kỷ yếu Hội thảo “Liên kết trong xây dựng nông thôn mới”

2016

NXB Đại học  Thái Nguyên

3

Di chuyển lao động lành nghề trong quá trình hiện thực hóa cộng đồng kinh tế Đông Nam Á: các hiệp định, rào cản và giải pháp

2016

Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đại học Kinh tế Quốc dân, số 224, tháng 2/2016.

4

Việt Nam lựa chọn con đường nhằm hội nhập kinh tế sâu sắc hơn trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Phân tích vấn đề AFAAP

2016

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 230 tháng 8/2016

5

New ideas for model of Agriculture Economy development in Northern Mountainous areas in Viet Nam

2016

Proceedings International Conference on Agriculture development in the context of international intergration: Opportunities and Challeengers

6

Đào tạo đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP: Nghiên cứu điểm tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Thái Nguyên

2016

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Chất lượng nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng trong quá trình hội nhập”. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

7

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào thị trường EU

2016

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Số 187 (4), trang 47-54

8

Thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam giai đoạn 1997-2013

2016

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 454 (3), trang 36-40

9

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam: Thực trạng và gợi mở chính sách

2016

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị Thế giới, Số 240 (4), trang 54-60

10

Determinants of Intra-Industry Trade for Vietnam’s Manufacturing Industry

2016

Journal of Economics and Development, Số 18 (1), trang 5-18

 

Nguồn: Viện NCKT xanh

Video