Danh mục bài báo năm 2015
24/02/2017 | 3466 lượt xem

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2015

 

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Public-private partnershipin agriculturefor sustainable livelihood developmentfor rural residents.- Case study in Bac Kan

2015

Kỷ yếu hội thảo quốc tế; NXB Đại học Nông Nghiệp 1, HN

2

Đối tác công tư – Hình thức tổ chức mới cho phát triển nông nghiệp Việt Nam nhìn từ mô hình hoạt động tại tỉnh Bắc Kạn

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Liên kết trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên”. NXB ĐHTN 2015

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: phân tích bằng mô hình trọng lực

2015

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và Chính trị Thế giới, Số 227 (3), trang 47-52

 

Nguồn: Viện NCKT xanh

Video