Danh muc bài báo năm 2014
24/02/2017 | 3487 lượt xem

DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH NĂM 2014

 

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vai trò của các nước lớn đới với sự phát triển khoa học-công nghệ thế giới đến năm 2020

2014

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế  (10/2014). Viện HL KHXH

2

Đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

2014

Tạp chí Cộng sản. Số 93 (9/2014)

3

Phong trào “Saemaul Udong” tại Hàn Quốc - Bài học quý trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên - Việt Nam

2014

Tạp chí Dân vận Thái Nguyên

4

Phân tích quan hệ thương mại Việt Nam- Hàn Quốc

2014

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế QD

5

Cải cách chế độ phê duyệt thủ tục hành chính Hoa Kỳ - Trung Quốc, Một số đề xuất cho Việt Nam

2014

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

6

Technology, Factor Proportion and Complementary: Trade Relations between Korea and Vietnam

2014

Journal of International Logistics and Trade, Vol. 12, pp. 23-43

7

Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài đến việc làm tại Hàn Quốc và Việt Nam

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 124 (10), trang 195-200

8

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

2014

Tạp chí quản lý kinh tế, Số 61 (Tháng 6+7)

 

Nguồn: Viện NCKT xanh

Video